top of page

GETUIENISSE / TESTIMONIES

DRUK OP DIE ONDERSTAANDE SKAKELS
CLICK ON THE LINKS BELOW

2014-09-19_115831.jpg

GEBRUIK ONDERSTAANDE PYLTJIES OM VOLLE ARTIKEL TE SIEN   
CLICK ON THE ARROWS BELOW TO VIEW THE ENTIRE ARTICLE 

Artikels / Articles
Bybelstudie / Bible Study

'N BOESMANLANDER SE DROOGTE - DIE VERHAAL

In  die  afloop  van  2005  lui  Johnnie  se huweliksaansoek soos  volg  aan  my: “Liefie  dis  droogte,  ek  weet  nie hoe lank  dit  gaan  aanhou  nie,  maar...sal  jy  met  my trou?” En so  begin  ons  sprokie Johnnie  wat  droogte  en die gevolge  daarvan  ken  en  vrees,  en  ek  wat  dink  dat die Boesmanland  net  geloof  kort.

A BOESMANLANDER'S STORY OF DROUGHT

Towards the end of 2005, Johnnie’s marriage proposal was as follows: “Darling, there is a drought, and I don’t know how long it will continue, but...will you marry me?” And so our fairytale began – Johnnie, who knew and feared the drought and its consequences, and me, who thought that the Boesmanland only needed faith.

OM UIT DIE DIEP GAT TE KLIM

Ons het ‘n paar jaar gelede ‘n put naby ons huis gegrawe en toe ek die middag na werk by die huis kom besluit ek om met die put af onder toe te klim om die bodem te inspekteer waar die werkers die hele dag gewerskaf het.

CLIMBING OUT OF A DEEP HOLE

A few years ago, we were digging a well, and I decided to climb down to inspect the bottom. It was already about 12-14 metres deep, and the top third had spikes hammered into the side of the shaft to make climbing easy. For the rest of the way, footholds had been haphazardly cut out of the side walls. So down I went.

SOOS GOUD

‘n Paar dae gelede het ‘n vriend van my die volgende Skrif ter bemoediging met my gedeel: Job 23:8-10 “KYK, ek gaan na die ooste, en Hy is nie daar nie; en na die weste, maar ek bemerk Hom nie. As Hy in die noorde werk, aanskou ek Hom nie; buig Hy af na die suide, dan sien ek Hom nie Want Hy weet hoe my wandel is; as Hy my toets, sal ek soos goud te voorskyn kom.”

LIKE GOLD

A few days ago, a friend shared the following Scripture with me to my encouragement: Job 23:8-10 “Behold I go forward but he is not there, and backward, but I cannot perceive Him; when He acts on the left, I cannot behold Him; He turns (hideth Himself - KJV) on the right, I cannot see Him. But He knows the way that I take; When He has tried me, I shall come forth as gold.”

DIE UNIVERSITEIT VAN DIE LEWE

Ek het pas ‘n roerende gradeplegtigheid in November 2002 bygewoon waar ‘n aantal onderwysers ná drie jaar se harde werk hul graad verwerf het.

Die visie van Midlands Christian Training Centre, wat tien jaar tevore uit ‘n merkwaardige profetiese opdrag gebore is, was om goed-opgeleide Christelike onderwysers die land in te stuur om aan kinders se lewens die lig van Jesus te bring.

Dit was ‘n belewenis om jong manne en vroue op die verhoog te sien staan en sing, “Ek hoor u roepstem, Here, en ek sal hardloop ... ek sal die prys betaal, Here, ongeag hoe groot, ek weet dat U saam met my gaan ...” en, “Here, wanneer U vra, ‘Wie sal my kinders lei,’ sal my antwoord wees, ‘Hier is ek, Here, hier is ek, stuur my.’”

Visie is wonderlik en daar is niks so hartroerend soos ‘n hele groep mense wat gesamentlik aan ‘n Godgegewe visie uitdrukking gee nie. Mens voel skoon lus om deel te wees daarvan.

Maar ... Die volgende môre is die groep jongmense nie meer daar nie – die refrein van die liedjie het klaargemaak – en die werklikheid 2 van ‘n ontsettende harde wêreld skop in. Wat dan? Die opleidingsbeampte – Vivian Jenkins – het in haar toespraak ‘n diep stelling gemaak. Sy het oor die nasionale probleme gepraat wat ons in Zimbabwe ervaar het, waarin die onderwysers gestuur sou word, en deur na Jesus se stelling te verwys oor die wyse en dwase mense wat hul huise óf op die rots, óf op sand bou, het sy gesê,

“Dit is ‘n groot voorreg dat ‘n mens se fondasies daagliks beproef word.”

THE UNIVERSITY OF LIFE

I had just attended a most moving year end graduation ceremony in November 2002. Several young teachers graduated after three years of hard work. The vision of Midlands Christian Training center, birthed about ten years previously after a remarkable prophetic directive, was to send well-trained Christian teachers out into the nation, to bring the light of Jesus into the lives of children.

It was wonderful to see the passionate young men and women stand up on the stage, singing, “I hear your call, Lord, and I will run ... I’ll pay the price, Lord, no matter how great, I know You’ll go with me ...” and, “Lord when You ask, ‘Who will lead My children,’ my answer will be, ‘Here I am Lord, here I am, send me.’”

Vision is wonderful, and there is nothing as moving as a whole group of people expressing a collective God-ordained vision. You feel like you just want to get in there and be a part of it.

However ... On the next morning the group is not there anymore - the refrains of the song have died down - and the reality of an extremely harsh world kicks in. What then? The training 2 officer - Vivian Jenkins - in her speech, made a profound statement. Speaking about the national problems we were experiencing in Zimbabwe, and into which the teachers were being sent, and alluding to Jesus’ statement about the wise and foolish men building their lives either on the rock or on sand, she said,

“It is a great privilege to have our foundations tested on a daily basis.”

DIE MERKWAARDIGE SKAKEL TUSSEN GELOOF EN SWAKHEID

Die oorspronklike artikel is geskryf een maand ná die verpligte besetting van ons plaas deur die Zimbabwiese regering. Ons is drie maande gegee om van die plaas af te wees; hierdie was dus ‘n maand in daardie tyd in geskryf. Ek het hierdie geskryf om mense te help verstaan watter diep geestelike stryd ‘n mens tydens so ‘n traumatiese tyd deurgaan. Ek vertrou dat hierdie ‘n bemoediging vir jou sal wees, waar jy ookal in jou persoonlike stryd mag wees.

THE REMARKABLE LINK BETWEEN FAITH AND WEAKNESS

The original article was written one month after the compulsory acquisition of our farm by the Zimbabwean government. We were given three months to move off the farm, so this was written one month into that time. I wrote this to help people understand the deep spiritual battle that one goes through at such a traumatic time. I trust that it will be an encouragement to you, whatever your personal battle might be.

WANNEER ALLES WEGGENEEM WORD, HET ONS NOG GELOOF

Een van die mees betekenisvolle stellings wat die evangelis, Gypsy Smith seker gemaak het (sover as dit tot my persoonlik gespreek het) was, “Wanneer God groot planne het, kry geloof altyd die kontrak.” Hierdie stelling het ‘n roering in my gees veroorsaak en ek was gedurende die afgelope paar dae voortdurend bewus van die waarheid van daardie woorde.

WHEN ALL IS TAKEN, THERE IS STILL FAITH

Probably the most significant statement that the evangelist, Gypsy Smith made (as far as speaking to me personally was concerned) was, “When God has big plans, faith always gets the contract.” This statement has caused a stirring in my spirit, and over the past few days I have found myself constantly aware of the truth of those words.

BETLEHEM EFRATA

Waarom Betlehem Éfrata? Die klein dorpie was en is nog klein en onbelangrik, en tog het God ‘n keuse gemaak wat tot gevolg gehad het dat hierdie dorpie waarskynlik een van die mees beroemde dorpies in die wêreld is. Wanneer God ‘n besluit neem, kan mens maar verseker weet dat daar ‘n goeie rede is en dat die besluit nie op ‘n lukrake wyse gemaak is nie.

BETHLEHEM EPHRATHAH

Why Bethlehem Ephrathah? The little village was and still is small and insignificant, yet God made a choice which has caused this village to be probably the most famous village in the world. When God makes a choice, you can be sure there is a good reason, and the choice would most certainly not have been done haphazardly.

VREUGDE IN VERDRUKKING

Vir my persoonlike geestelike lewe is een van die mees uitdagende en lewensveranderende Skrifgedeeltes seker Paulus se woorde van bemoediging aan die Hebreeuse Christene wat baie vervolging verduur het. Beskou die grootte van die uitdaging wat hierdie paar woorde voorhou: Heb 10:34 “Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julself ’n beter en blywende besitting in die hemele het.”

JOY IN SUFFERING

One of the most challenging and life-changing Scriptures for me must be Paul’s words of encouragement to the Hebrew Christians who had endured much persecution. Consider the magnitude of the challenge which these few words present:

Heb 10:34 “For you showed sympathy to the prisoners and accepted joyfully the seizure of your property, knowing that you have for yourselves a better possession and a lasting one.”

WANNEER EK SWAK IS

Swakheid is nie juis die gewildste of mees gesogte eienskap nie en swakkelinge word gewoonlik bespot of op neergesien. Die lelike of nietige mense word nie in advertensies gebruik nie – wat beteken dat slegs ‘n klein minderheid die groot skerms haal. Die groter meerderheid van ons is net gemiddeld – vanuit die wêreld se oogpunt natuurlik.

WHEN I AM WEAK

Weakness is not hailed as the most popular, sought-after attribute, and weaklings are usually mocked or looked down upon. The ugly or puny ones are not normally used for advertising - which means that it is only a small minority who make it to the big screens. Most of us are really only mediocre - that is of course from the world's point of view. Paul, the apostle, writes often about his own weakness.

WEDYWER MET PERDE

Hierdie artikel is uit die oorspronklike artikel wat ek op 11 Januarie 2004 geskryf het, aangepas. Dit was die begin van die finansiële ineenstorting van die Zimbabwiese dollar wat op die onregverdige plaas besettings gevolg het. Die Reserwe Bank se beleidsverklaring op 12 Desember 2003 het die rentekoerse op oortrokke rekeninge oornag van 45% na ʼn astronomiese 600% per jaar laat styg. Talle maatskappye het oornag bankrot gespeel en my maatskappy en boerdery het ook amper deurgeloop. Dit was net deur die genade en bonatuurlike ingryping van die Here deur ‘n woord van wysheid wat die Heilige Gees my in daardie tyd gegee het dat ons bankrotskap vrygespring het.

COMPETING WITH HORSES

This article was adapted from the original article which I wrote on 11 January 2004. It was at the beginning of the financial collapse of the Zimbabwean dollar, which followed the iniquitous farm invasions. The Reserve Banks’ policy statement on 12 December 2003 had caused interest rates of overdrafts to rise overnight to an astronomical figure of 600%. Many companies went bankrupt overnight, and my company and farm also faced imminent bankruptcy. It was only by the grace of God that we were saved from bankruptcy through a supernatural intervention by God and wisdom which He gave me.

MAAR GOD

Hoe wonderlik is dit nie hoe God dinge vir ons kan omdraai nie. Die vorige artikel wat ek geskryf het, het ek ook vroeg een Sondag oggend geskryf, en die titel was “Nog ‘n blik op Habakkuk”. In daardie artikel het ek oor die verskriklike droogte gepraat wat ons deurgemaak het, en ons behoefte om in geloof te leef en God te vertrou om, ten spyte van die droogte, in ons daaglikse behoeftes te voorsien. Later daardie dag het ons 15mm reën uit die goeie hand van God ontvang

BUT GOD

How wonderfully God is able to turn things for us. The last article I wrote was also early on a Sunday morning, called “Another look at Habakkuk”. In it, I spoke of the terrible drought that we had been experiencing, and our need live by faith and to trust God to supply our needs despite the drought. Well, later that very day we received 15mm of rain from the good hand of the Lord. The next day we had 23mm, and the next we had 41mm.

DIS ALLES IN DIE OË

In 2002 as ‘n bemoediging aan boere gedurende die Zimbabwiese plaasbesettings geskryf.

Mat 6:22 “Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg (enkelgesind) is, sal jou hele liggaam verlig wees. 6:23 “Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!

IT'S ALL IN THE EYES

Written in 2002 as an encouragement to farmers during the Zimbabwe farm invasions.

Mat 6:22 “The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. 6:23 “If therefore the light that is in you is darkness, how great is the darkness.”

SMAAK EN SIEN DAT DIE HERE GOED IS

Terwyl ek gisteraand oor die mannekamp nadink en veral oor Sondag oggend se bediening van die Skrif, “Smaak en sien dat die Here goed is ...” (Psalm 34:9), herinner die Here my aan ‘n woord wat Hy my ongeveer 30 jaar gelede gegee het. Sedertdien het hierdie woord ‘n merkwaardige koninkryksingesteldheid vir my geword.

O TASTE AND SEE THAT THE LORD IS GOOD

Last night while I was pondering about the men’s camp and especially about Sunday morning’s ministry of the Scripture, “Taste (experience for yourself, feel, perceive, undergo) and see that the Lord is good,” (Psalm 34:8), the Lord reminded me of a word that He had given me about 30 years ago; since then, this word has become a remarkable kingdom mindset for me.

HOE KRY EK MY HUIS IN ORDE

God se horlosie My broer, Japie Jackson, het ‘n artikel met die titel, ”God se horlosie” geskryf. In hierdie artikel bespreek hy die gebeurtenisse en tydsberekening van die veelgeprofeteerde eindtyd konflik, en dan sluit hy met die volgende vermaning aan sy lesers af: “As daar ooit ‘n tyd was om ons huis in orde te kry, is dit nou!!!”

HOW DO WE GET OUR HOUSE IN ORDER

God’s clock My brother, Japie Jackson, wrote an article entitled, “God’s Clock”. In this article he discussed the events and timing of the much-prophesied end time conflict, and then he ended with the following admonition to his readers, “If there ever was a time to put our house in order, it is now!!!”

Gedigte / Poems

GEDIGTE VOLG BINNEKORT

More poems to follow.

Watch this space.

Boeke / Books
  • NÓG 'N PLAAS IN AFRIKA / ANOTHER FARM IN AFRICA

  • KOESTER DIE WOESTYN / EMBRACE THE WILDERNESS

  • IN DIE HOLTE VAN SY HAND / IN THE HOLLOW OF HIS HAND

Visit our Book Store

Videos

OUDIO VOLG BINNEKORT

Audio to follow shortly.

Oudio / Audio
Tuisonderrig / Homeschool

ARTIKELS VOLG BINNEKORT

More Articles to follow.

Watch this space.

bottom of page