top of page
Henry D Jackson

WELCOME TO
WELKOM BY

lewende water (1).png

JOHN 7:38

He that believeth on me, as the scripture hath said,

out of his belly shall flow rivers of living water.

JOHANNES 7:38 

Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome

van lewende water sal uit sy binneste vloei.

HENRY & MANDY JACKSON
RIVERS OF LIVING WATER / STROME VAN LEWENDE WATER

LEWENDE WATER VISIE

OUR VISION FOR RIVERS OF LIVING WATER

This ministry is essentially a prophetic ministry of encouragement to the hurting, the lonely, the "nobodies", the rejected, and scattered throughout our society.

It is “prophetic” in the sense that it seeks to give a message of hope (God’s thoughts) in situations of hopelessness. It seeks to particularly call the Afrikaner people back to their godly roots and mission for which the Almighty originally brought them to Southern Africa.

Barnabas of the Bible was known as a prophet, and as such he was called a “Son of encouragement.” (Acts 4:36,37;9:27;11:22,23). His ministry was that of taking the "failures" and building them into "assets" for the Kingdom of God. In the same way I have been called from "nothingness", myself being the youngest and least educated in my family, to a ministry of encouragement.

Paul wrote that when we are weak, then we are strong, and it is the foolish things of the world, the most unlikely, which God chooses in order to build His kingdom.

VISIE VIR STROME VAN LEWENDE WATER

Hierdie bediening is in wese ‘n profetiese bediening van bemoediging aan dié wat seer het, die "niemands", die verworpelinge en die uitgeworpenes van ons samelewing.

Dit is “profeties” in die sin dat dit beywer om ‘n boodskap van hoop (God se gedagtes) in situasies van hopeloosheid te gee. Dit poog veral om die Afrikaner mense na hulle goddelike oorsprong en doel terug te roep waarvoor die Almagtige hulle aanvanklik na Suider Afrika gebring het. Bárnabas van die Bybel staan bekend as ‘n “profeet” en is ook die “seun van vertroosting” genoem (Handelinge 4:36-37; 9:27; 11:22-23). Sy bediening was om die "mislukkings" te neem en hulle as "bates" vir die koninkryk van God op te bou. Ek is op dieselfde wyse "uit niks uit" na ‘n bediening van bemoediging geroep – ek is die jongste en minste geleerde in my familie.

Paulus skryf dat wanneer ons swak is, ons eintlik sterk is, en dat dit die "dwase dinge" van die wêreld is – die onwaarskynlikste – wat God uitverkies om sy koninkryk mee te bou.

MENU
Henry Jackson

ALL MEDIA ON THIS WEBSITE IS FREE
WE ONLY CHARGE FOR THE ONLINE BOOKS IN OUR BOOKSTORE

bottom of page